Konto Meny
Hälsoskadlig ojämlikhet

Hälsoskadlig ojämlikhet

 

När rökningen tog fart på riktigt efter andra världskriget rökte 50 procent av alla män, men bara tio procent av kvinnorna. Några årtionden senare – när antalet rökare var som flest – rökte hälften av både män och kvinnor. De senaste åren har skillnaden i andel rökare mellan män och kvinnor i stort sett försvunnit. År 2021 var andelen personer som uppgav att de röker dagligen 5,9 procent bland män och 6,1 procent bland kvinnor.

 

Trots att det i dag är mycket små könsskillnader i daglig rökning i Sverige, finns det andra könsskillnader kopplade till rökning. Rökningen började minska bland kvinnor senare än bland män, därför spår Socialstyrelsen att till exempel lungcancerdödligheten bland kvinnor kommer att öka och vara större än den är för män innan den börjar sjunka igen.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten är tobaksrökning fortfarande den största orsaken till lungcancer, vilket är en allvarlig hälsorisk som drabbar människor över hela världen. Faktum är att tobaksrökning ligger bakom 80 till 90 procent av alla fall av lungcancer. Det är också känt att lungcancer ofta utvecklas 10-30 år efter exponeringen för tobaksrök. Trots att rökningstalen sjunker bland unga är det fortfarande avgörande att erbjuda riskreducerande produkter.


Kvinnor fimpar med nikotinpåsar

Både i Sverige och Norge har rökningen minskat, medan snusanvändningen ökat. Bara en procent av unga kvinnor i Norge röker dagligen, medan tolv procent använder snus eller nikotinportioner. Det beror dels på att rökare använder snus som metod för att sluta röka eller som substitut för cigaretter och därmed konverterar till ett mer hälsosamt nikotinalternativ, dels att snus och nikotinportioner tränger ut cigaretter på marknaden. 

 

Historiskt sett har snus nästan uteslutande använts av män och nikotinportioner är en ny produkt. I dag använder fler och fler kvinnor nikotinportioner. I en undersökning från förra året uppgav tre gånger så många kvinnor som män att de har börjat snusa de senaste fem åren. En majoritet av gruppen som snusat i mer än 20 år var män.

 

Under 2021 var det mer än 50 procent fler kvinnor än män som regelbundet använde nikotinportioner, också kallat ”vitt snus”. Hur kommer det sig? Vi tror att en anledning till det kan vara smaksättningen. Undersökningen visade nämligen att fler kvinnor än män betraktar smak som en viktig faktor när de väljer produkt. Undersökningen visade också att det var mer än dubbelt så vanligt att kvinnor använde nikotinportioner i syfte att sluta röka.


Rökares uppfattning av tobaksfritt snus

Men trots detta finns det skillnader i synen på nikotinportioner mellan män och kvinnor som röker. På uppdrag av oss har marknadsundersökningsföretaget YouGov genomfört en undersökning om bland annat rökares uppfattning om nikotinportioner skadlighet i jämförelse med cigaretter. 

 

Över hälften av kvinnorna, 54 procent, trodde att nikotinportioner är lika skadligt eller skadligare än cigaretter eller är osäkra/vet inte. Motsvarande andel bland män är 47 procent. Medan 16 procent av männen trodde att nikotinportioner är mycket mindre skadligt än cigaretter, trodde bara sju procent av kvinnorna samma sak.

 

Hur skadligt tror du att nikotinportioner/vitt snus är i jämförelse med cigaretter?

 

 

Kvinna

Man

Mycket mindre skadligt

7 %

16 %

Mindre skadligt

39 %

38 %

Lika skadligt

28 %

21 %

Något mer skadligt

5 %

7 %

Mycket mer skadligt

4 %

5 %

Osäker/Vet ej

17 %

14 %

   
 

54 %

47 %

 

Till saken hör att samma fråga ställdes till rökare i fem andra länder – Norge, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och USA. I alla dessa länder var det en högre andel kvinnor än män som trodde att nikotinportioner är lika skadligt eller skadligare än cigaretter, eller är osäkra/vet inte.

 

I den svenska undersökningen uppgav 38 procent av de kvinnliga rökarna att tydlig information om alternativa nikotinprodukters lägre skadlighet skulle kunna påverka villigheten att byta ut cigaretter mot exempelvis nikotinportioner.

 

Mot bakgrund av det här tror vi att det är viktigt att man bättre tydliggör tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar i förhållande till varandra. Nyligen fattade den svenska regeringen beslut om att ge svenska myndigheter i uppdrag att göra detta. Myndigheternas beskrivning av olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet i förhållande till varandra kan sedan ligga till grund för en bättre tobaks- och nikotinpolitik, som fokuserar på att bekämpa de stora riskerna och den extremt skadliga rökningen.

 

En och samma eller liknande politik och reglering för alla tobaks- och nikotinprodukter riskerar att cementera bilden av att exempelvis nikotinportioner är lika eller mer skadliga än cigaretter.

 


Över 300 000 förhindrade dödsfall per år

Sverige har i dag EU:s lägsta andel rökare. I andra länder röker både män och kvinnor i betydligt högre utsträckning.

 

En rapport från Lakeville visar att en EU-politik som fortsatt tillåter försäljning av orala nikotinprodukter såsom nikotinportioner skulle kunna minska rökningsrelaterade dödsfall bland män med cirka 210 000 per år. Studien fokuserar på män eftersom vi historiskt sett har mer data om män som använder orala nikotinprodukter, främst snus.

 

Rökningsrelaterade lungcancerdödsfall beräknas minska med cirka 75 000 och nya rökrelaterade cancerformer med 175 000 per år under förutsättning att snus och nikotinportioner används och ersätts hos europeiska män i samma volym som i Sverige.

 

Med tanke på att fler och fler kvinnor använder nikotinportioner för att sluta röka är det realistiskt att förvänta sig att antalet dödsfall som avvärjs på lång sikt kan komma att vara mer än 300 000 per år.

 

De senaste årens utveckling i Norge och Sverige innebär ett tydligt trendbrott, att kvinnor i allt större utsträckning använder snus och nikotinportioner. En ökad jämställdhet i konsumtion kan vara avgörande för att jämna ut tobaksrelaterade hälsoskador. 

 

Nu behöver samma sak ske i hela Europa, inte bara i Sverige och Norge.Fler artiklar Nicopedia